بایگانی برچسب برای: 3D Print Hollow Objects

پرینت سه بعدی اجسام توخالی

مقدمه پرینت سه‌بعدی اجسام توخالی را می توان پرینت با اینفیل 0% در نظر گرفت. البته با توجه به روش و تنظیمات پرینت یا روش طراحی، پارامترهای بیشتری در هنگام پرینت اشیاء توخالی باید در نظر گرفته‌شود. با سه روش آسان یاد بگیرید که چه زمانی و چگونه اشیا…