بایگانی برچسب برای: میکوفلوییدیک

میکروفلوییدیک

میکروفلوییدیک – تکنولوژی پرینت سه بعدی

,
ورود تکنولوژی پرینت سه بعدی به زمینه ی میکروفلوییدیک ها میکروفلوییدیک ها و پرینترهای سه بعدی دو عرصه ی به روز در علم دنیا است. به طور جداگانه به هر کدام از این دو زمینه به دید عرصه های متحول کننده در دنیای علم نگاه می شود. پرینترهای سه …