طرح نگهدارنده صفحه کتاب مخصوص پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی نگهدارنده صفحه کتاب

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی نگهدارنده صفحه کتاب به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی نگهدارنده صفحه کتاب می پردازیم.
طرح سه بعدی نگهدارنده صفحه کتاب از 5 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.